தவறும் மன்னிப்பும்

Vasundhara மேற்கோள் Leave a Comment

மதம் என்றால் சொந்த அபிப்ராயம்
மதிப்பு மரம்

தவறும் மன்னிப்பும்

மதம் என்றால் சொந்த அபிப்ராயம்
மதிப்பு மரம்
Vasundharaதவறும் மன்னிப்பும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *