தியானம் அறிவு 101 – தியானம் என்றால் என்ன?

தியானம் அறிவு 101 – தியானம் என்றால் என்ன?   நீங்கள் இங்கு படிப்பதெல்லாம் இந்திய ஆன்ம உபதேசங்களிலிருந்தும், அறிவுரைகளிலிருந்தும் வழங்குவது தான். மற்ற எல்லா விஷயங்களையும்…