மதம் என்றால் சொந்த அபிப்ராயம்

Vasundhara மேற்கோள் Leave a Comment

நீங்கள் உள்ளபடியே சிறப்பாகத் தான் இருக்கிறீர்கள்
தவறும் மன்னிப்பும்

மதம் என்றால் சொந்த அபிப்ராயம்

நீங்கள் உள்ளபடியே சிறப்பாகத் தான் இருக்கிறீர்கள்
தவறும் மன்னிப்பும்
Vasundharaமதம் என்றால் சொந்த அபிப்ராயம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *