அவர்களின் வெற்றி உன் தோல்வி இல்லை

அவர்களின் வெற்றி உன் தோல்வி இல்லை

Vasundhara மேற்கோள் Leave a Comment

எல்லாம் மன நோக்கத்தில் தான் உள்ளது
சினத்தை தணிப்பது நல்லது

அவர்களின் வெற்றி உன் தோல்வி இல்லை

யாராவது ஏதாவது ஒன்றில் வெற்றியடைவதைக் கண்டால், அவர்களுடன் ஒப்பிட்டு ஒருவர் தன்னைப் பற்றி எந்த விதத்திலும் குறைவாக எண்ண வேண்டாம்.  “அவர்களின் வெற்றி எனது தோல்வி இல்லை” என்று அடிக்கடி நினைவு படுத்திக் கொண்டால், கவலைப் பட அவசியமே வராது.  

எல்லாம் மன நோக்கத்தில் தான் உள்ளது
சினத்தை தணிப்பது நல்லது
Vasundharaஅவர்களின் வெற்றி உன் தோல்வி இல்லை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Like Us On Facebook

Like Us On Facebook

Like Us On Facebook

Like Us On Facebook

Like Us On Facebook


Widget not in any sidebars

Widget not in any sidebars