நாம் நம்மைப் போலவே மற்றவரையும் நடத்துவோம்

Vasundhara மேற்கோள் Leave a Comment

மற்றவரை மிகவும் வற்புறுத்த வேண்டாம்
கருணையே அன்பு

நாம் நம்மைப் போலவே மற்றவரையும் நடத்துவோம்

மற்றவரை மிகவும் வற்புறுத்த வேண்டாம்
கருணையே அன்பு
Vasundharaநாம் நம்மைப் போலவே மற்றவரையும் நடத்துவோம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *