கருணையே அன்பு

Vasundhara மேற்கோள் Leave a Comment

நாம் நம்மைப் போலவே மற்றவரையும் நடத்துவோம்
ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை
நாம் நம்மைப் போலவே மற்றவரையும் நடத்துவோம்
ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை
Vasundharaகருணையே அன்பு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *