எத்தனாவது கணவனைப் பற்றி கேட்கிறாய்?

Vasundhara தமாஷ் - ஹாஸ்யம் Leave a Comment

எனக்கு ஞாபகம் இல்லை
தன்னால் இயங்கும் கடன்

எத்தனாவது கணவனைப் பற்றி கேட்கிறாய்?

எனக்கு ஞாபகம் இல்லை
தன்னால் இயங்கும் கடன்
Vasundharaஎத்தனாவது கணவனைப் பற்றி கேட்கிறாய்?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *