தன்னால் இயங்கும் கடன்

Vasundhara தமாஷ் - ஹாஸ்யம் Leave a Comment

எத்தனாவது கணவனைப் பற்றி கேட்கிறாய்?
குகைப் பெண்

தன்னால் இயங்கும் கடன்

எத்தனாவது கணவனைப் பற்றி கேட்கிறாய்?
குகைப் பெண்
Vasundharaதன்னால் இயங்கும் கடன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *