அழகிய தோற்றம்!

Vasundhara வாழ்க்கை Leave a Comment

அழகிய தோற்றம்! நீங்கள் கட்டாயம் ஒத்துக் கொள்வீர்கள்! பெண்ணோ ஆணோ, நமது  முக்கிய தேவைகள் திருப்தியான பிறகு நாம் முதலில் விரும்புவது நமது அழகான தோற்றம் தான்!  உண்மை என்னவெனில்,  எந்த இனம், நிறம், உயரம், பருமன் ஆனாலும் எவரும் அழகாக இருக்க முடியும். எவரும் பரிபூரணமாக பிறப்பதில்லை. உங்கள் தோற்றம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பினால், அது எப்படி என்று நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.  உட்புறம், வெளிப்புறம்,  உடல், மனம் – இவற்றின் முன்னேற்றத்திற்கு  கற்றல் அவசியம். முதலாவதாக, அழகிய …

Vasundharaஅழகிய தோற்றம்!