பரிசோதனைச் செலவு நஷ்டம்

Vasundhara தமாஷ் - ஹாஸ்யம் Leave a Comment

குடும்பமே கிறுக்கு
என் "பர்ஸ்" வலிக்கிறது

பரிசோதனைச் செலவு நஷ்டம்

குடும்பமே கிறுக்கு
என் "பர்ஸ்" வலிக்கிறது
Vasundharaபரிசோதனைச் செலவு நஷ்டம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *